Điều khoản hợp tác

Điều khoản này áp dụng với tất cả Nhà Bán đã đăng ký chương trình hợp tác với Công Ty thông qua các phương tiện điện tử hoặc bất kỳ phương thức nào khác (“Đề Nghị Của Nhà Bán”) và đã được Công Ty phê duyệt.

Xét rằng 

  1. Nhà Bán là đơn vị chuyên kinh doanh mặt hàng … , hợp pháp tại Việt Nam

  1. Công ty TNHH Finan Singapore, hợp tác cùng công ty TNHH Finan cùng các công ty liên kết (gọi chung là “Công Ty”)  là đơn vị có công cụ và giải pháp thanh toán phù hợp để thực hiện các giao dịch mua hàng ở nước ngoài để làm nguồn cung ứng hàng hóa. 

  1. Hai Bên mong muốn cùng hợp tác để hoạt động kinh doanh, phân phối, bán lẻ các sản phẩm … (“Sản phẩm Hợp tác”);

Vì vậy, giờ đây Hai Bên đồng ý thực hiện các điều khoản của chương trình Hợp tác Kinh doanh (“Chương Trình”) này theo các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1. Phạm vi hợp tác

1.1 Hai Bên hợp tác để kinh doanh, phân phối, bán lẻ Sản phẩm Hợp tác theo nhu cầu thị trường và quyết định của Hai Bên trong từng thời điểm trong Thời hạn (như được định nghĩa tại Khoản 9.5).

1.2 Hai Bên đồng ý hợp tác thực hiện các công việc cụ thể như sau: 

  1. Công Ty:
    1. Cho phép và cung cấp giải pháp cho Nhà Bán sử dụng thẻ phụ ảo với hạn mức được cấp phù hợp nguồn vốn sẵn có của Nhà Bán để thanh toán cho các nhà cung cấp nước ngoài đối với số lượng Sản phẩm Hợp tác mua vào;

    1. Cung cấp công cụ kiểm tra, quản lý trực tuyến, theo thời gian thực và các tính năng mở rộng khác trong từng thời điểm đối với các khoản chi, mua Sản phẩm Hợp tác từ các nhà cung cấp nước ngoài từ việc sử dụng nguồn tiền như quy định tại điểm này.

  1. Nhà Bán:
    1. Lựa chọn nguồn cung ứng Sản phẩm Hợp tác từ các nhà cung cấp nước ngoài, trong nước để làm nguồn cung cấp cho hoạt động kinh doanh Sản phẩm Hợp tác tại Việt Nam;

    1. Thực hiện mọi thủ tục, công đoạn cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn nhập khẩu, vận chuyển (từ cửa khẩu về kho, từ kho đến địa điểm bán hàng, từ địa điểm bán hàng đến người tiêu dùng, nếu có), lưu kho, đóng gói, phân chia thành gói nhỏ (nếu cần) và các công đoạn đặc thù khác đối với Sản phẩm Hợp tác để sẵn sàng kinh doanh theo mục iii dưới đây.

    1. Thực hiện phân phối, bán lẻ và/hoặc phương thức bán hàng, kinh doanh khác được phép theo quy định của pháp luật hiện hành để kinh doanh Sản phẩm Hợp tác tại thị trường Việt Nam một cách hợp pháp. 

1.3 Mỗi Bên đồng ý tự chịu chi phí để thực hiện phần công việc cụ thể theo thỏa thuận quy định tại Khoản 1.2 trên đây và không yêu cầu bên còn lại thanh toán các khoản chi phí này, trừ khoản phân chia kết quả hợp tác kinh doanh theo quy định.  

1.4 Hai Bên đồng ý việc hợp tác kinh doanh Sản phẩm Hợp tác theo Hợp đồng này sẽ không lập thành đơn vị kinh doanh hoặc tổ chức kinh tế. Nhà Bán sử dụng tư cách đơn vị kinh doanh của mình để thực hiện bán, phân phối Sản phẩm Hợp tác ra thị trường bao gồm cả việc phát hành hóa đơn hợp lệ cho bên thứ ba, kể cả tới người tiêu dùng cuối cùng. 

Điều 2. Cam kết của Các Bên  

2.1 Mỗi Bên theo đây cam kết:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật để ký kết, bàn giao và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quy định trong Hợp đồng này;

b) Việc ký kết, bàn giao, thực hiện Hợp đồng này không vi phạm và/hoặc không gây ra nguy cơ vi phạm bất cứ thỏa thuận, hợp đồng, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào mà một Bên bị ràng buộc và/hoặc áp dụng đối với bất kỳ hạng mục công việc nào mỗi Bên cần thực hiện theo quy định tại Điều 1 và cho mục đích Chương Trình này;

2.2 Cam kết của Nhà Bán:

a) Sản phẩm Hợp tác là sản phẩm hợp pháp, được lưu thông và kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

b) Lựa chọn nhà cung ứng, nhà sản xuất có uy tín và đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng mọi thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết để giao kết, giao dịch với nhà cung cấp theo đúng quy định của pháp luật áp dụng đối với giao dịch mua Sản phẩm Hợp tác (nếu có). Để làm rõ, Nhà Bán cũng là bên chịu trách nhiệm nếu nhà cung ứng cung cấp, bàn giao, giao sai, thiếu số lượng Sản phẩm Hợp tác và/hoặc có bất cứ vấn đề gì phát sinh về giao dịch, vận chuyển, bàn giao, thông quan Sản phẩm Hợp tác. 

c) i) Chỉ sử dụng thẻ ảo cho mục đích như quy định tại Khoản 1.2 Điều 2 và/hoặc cho việc mua, sắm các Sản phẩm Hợp tác làm nguồn cung ứng hàng hóa cho việc kinh doanh tại Việt Nam; ii) không được sử dụng thẻ ảo cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích như quy định trong Hợp đồng này; iii) không được sử dụng thẻ ảo cho mục đích trái pháp luật, vi phạm bất cứ quy định sử dụng thẻ do đơn vị phát hành thẻ ban hành hoặc các điều khoản, điều kiện khác áp dụng đối với việc sử dụng thẻ ảo; iv) không được sử dụng hoặc lợi dụng thẻ ảo để thực hiện bất cứ hành vi hoặc giao dịch trái pháp luật nào, vi phạm bất quy định sử dụng thẻ do đơn vị phát hành thẻ ban hành hoặc các điều khoản, điều kiện khác áp dụng đối với việc sử dụng thẻ ảo. 

d) Thực hiện thủ tục và các công việc như quy định tại các mục iii) và iv) điểm b Khoản 1.2 bao gồm đứng tên trên hồ sơ khai hải quan nhập khẩu, là bên phát hành hóa đơn, đóng thuế cho các hoạt động kinh doanh Sản phẩm Hợp tác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Bất kể quy định nào tại Hợp đồng này, Nhà Bán là bên duy nhất có quyền và chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh Sản phẩm Hợp tác theo điểm b Khoản 1.2 

e) Đảm bảo hoạt động kinh doanh phải luôn tuân thủ theo mọi quy định pháp luật liên quan, điều chỉnh hoạt động của kinh doanh Sản phẩm Hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn về kinh doanh, thuế, người lao động, tài chính, kế toán, thương mại điện tử, giao nhận, vận chuyển và/hoặc bất cứ quy định nào liên quan, điều chỉnh bất cứ hoạt động nào có thể được phát sinh, mở rộng trong hoạt động kinh doanh Sản phẩm Hợp tác theo thời gian và/hoặc quyết định riêng của Nhà Bán trong từng thời điểm. 

2.3 Cam kết của Công Ty: 

a) Lựa chọn và mở thẻ tín dụng tại tổ chức tín dụng được cấp phép và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của quốc gia nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở và được cấp phép hoạt động;

b) Đảm bảo việc sử dụng thẻ phụ ảo của Nhà Bán khi thanh toán các giao dịch vụ mua Sản phẩm Hợp tác, sử dụng công cụ quản lý, kiểm soát và/hoặc các tinh năng khác được phát triển trong từng thời kỳ được thông suốt, không bị gián đoạn;

c) Đảm bảo việc thanh toán khoản tín dụng được sử dụng theo đúng lịch trình thanh toán đã thỏa thuận với đơn vị phát hành thẻ và trong mọi trường hợp, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản lãi quá hạn, lãi phạt nếu thanh toán không đúng hạn dư nợ và phát sinh các khoản lãi liên quan. 

Điều 3: Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh

Nhà Bán có toàn quyền, nghĩa vụ, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh Sản phẩm Hợp tác và chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh. Hai Bên đồng ý thỏa thuận rằng Công Ty sẽ không can thiệp vào các hoạt động cụ thể cho việc kinh doanh Sản phẩm Hợp tác và sẽ chỉ nhận phần phân chia theo quy định tại Điều 4 dưới đây. 

Điều 4. Phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, nghĩa vụ thuế.

4.1 Hai Bên thống nhất việc phân chia kết quả hoạt động kinh doanh Sản phẩm Hợp tác sẽ thực hiện theo quy định cụ thể tại Phụ lục 01. Công Ty sẽ nhận được khoản phân chia theo quy định tại Phụ lục 01, không bao gồm kết quả kinh doanh Sản phẩm Hợp tác từ hoạt động kinh doanh của Nhà Bán. 

4.2 Hai Bên đồng ý rằng việc phân chia kết quả hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 4.1 hoặc phương thức hợp tác có thể điều chỉnh bởi Công Ty theo từng thời kỳ.

4.3 Trách nhiệm nộp tiền thuế: Mỗi Bên đồng ý tự chịu trách nhiệm, nghĩa vụ thuế đối với khoản phân chia mà bên đó nhận được theo Hợp đồng này. Trong trường hợp cần thiết, Công Ty sẽ cung cấp các chứng từ hợp lệ cho khoản phân chia mà Công Ty đã nhận theo quy định tại Điều này.  

Điều 5. Trường hợp bất khả kháng.

5.1 Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm các sự kiện như: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, hạn chế về dịch bệnh; chiến tranh, nội chiến, đình công hoặc bạo loạn; mặt bằng, tài sản bị trưng dụng hoặc thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các sự kiện khác có tính chất tương tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.2 Nếu một trong các Bên không thể thực hiện được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên đó phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng. Nội dung thông báo phải nêu rõ về thời gian, diễn biến, đặc điểm của sự kiện bất khả kháng và những nỗ lực/biện pháp cần thiết mà Bên đó đã thực hiện để ngăn chặn/làm giảm ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không Bên nào bị xem là có lỗi nếu việc vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng này là do sự kiện bất khả kháng và Bên đó đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo cho Bên kia theo quy định tại Khoản này. 

5.3 Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các Bên tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này khi sự kiện bất khả kháng đó chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

5.4 Để làm rõ, việc thiếu hụt nguồn vốn của Nhà Bán có thể dẫn đến hệ quả là không sử dụng được thẻ phụ ảo không được xem là một trường hợp bất khả kháng. 

Điều 6. Chấm dứt hợp tác

6.1 Chương Trình Hợp Tác này có thể chấm dứt khi phát sinh một trong các trường hợp sau:

  1. Một Bên vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào thuộc công việc phải thực hiện theo quy định tại Điều 1 mà không có lý do chính đáng;

  1. i) Nhà Bán vi phạm một hoặc các cam kết, nghĩa vụ trong quá trình hợp tác, sử dụng thẻ ảo; ii) Nhà Bán vi phạm quy định của đơn vị phát hành thẻ làm cho thẻ không thể tiếp tục được sử dụng;

  1. Đơn vị phát hành thẻ hủy thẻ, chấm dứt quan hệ cung cấp dịch vụ với Công Ty dù với bất cứ lý do nào, dẫn đến thẻ ảo của Nhà Bán không thể tiếp tục sử dụng được;

  1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 5;

  1. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu có. 

6.2 Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 6 sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt Hợp Tác. Tuy nhiên, trong trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 90 (chín mươi) ngày mà không có khả năng khắc phục, thì một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ liên quan, với điều kiện mọi nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) phải được hoàn thành trước khi Hợp đồng chấm dứt.

6.3 Trong bất kỳ trường hợp chấm dứt nào, bao gồm cả sự kiện bất khả kháng, Hai Bên phải thực hiện đầy đủ và chịu trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này tính đến trước ngày chấm dứt Hợp đồng.

6.4 Trong bất kỳ trường hợp nào Hợp đồng này bị chấm dứt kể cả sự kiện bất khả kháng, các Phụ lục (nếu có) và/hoặc bất cứ các giao dịch nào khác giữa Hai Bên cũng bị xem là chấm dứt vào cùng thời điểm và Hai Bên có trách nhiệm xử lý, giải quyết toàn bộ các nghĩa vụ, trách nhiệm còn lại cho Bên kia, trừ trường hợp có thỏa thuận khác đối với việc sử dụng công cụ khác mà Nhà Bán đang sử dụng (nếu có). 

Điều 7. Luật Điều Chỉnh

7.1 Điều Khoản Hợp Tác này được diễn giải và điều chỉnh theo Luật Việt Nam.

7.2 Nếu có bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Điều Khoản Hợp Tác này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục khác của Điều Khoản Hợp Tác này.

7.3 Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung và các điều khoản ghi trong Hợp đồng này. Nếu xét thấy có nội dung nào trong Hợp đồng này cần phải sửa đổi, bổ sung thì Hai Bên cùng bàn bạc một cách thiện chí, thống nhất bằng văn bản trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

7.4 Trong Thời hạn nếu phát sinh các vấn đề mà hai Bên không thể thương lượng, giải quyết được trên tinh thần hợp tác, thì mỗi Bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. 

Điều 8. Ngôn Ngữ

Điều Khoản Hợp Tác này được lập bằng Tiếng Việt

Điều 9. Hiệu Lực

9.1 Điều Khoản Hợp Tác này được áp dụng cho tất cả khách hàng đăng ký chương trình hợp tác với Công Ty và đã được chấp nhận bởi công ty thông qua hành động phát hành thẻ giao dịch cho Nhà Bán. 

9.2 Nhà Bán xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Hợp Tác này, các quy định khác của Công Ty và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan. 

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG FINAN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Hỗ trợ Người Dùng:

  • Công ty TNHH Finan Singapore

  • Địa chỉ: 10 Anson Road, #33-06B, International Plaza Singapore (079903)

  • Hotline: 1900299233

  • Email: hotro@sobanhang.com

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY                                                                                  Giám Đốc                                                                                                                                                                                  

Bản Cập Nhật ngày 27/12/2022

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 27/12/2022.